Producenci
Wersje językowe

Regulamin

 REGULAMIN

Dla zagwarantowania przejrzystości współpracy Jointbrothers stworzył Regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu, dostarczania i realizacji zamówień, zapłaty ceny sprzedaży, przysługujących Klientowi uprawnień w zakresie anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy oraz składania przez Klientów reklamacji.

Właścicielem Sklepu jest Robert Koehler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mr BERT Robert Koehler z siedzibą w Katowicach przy ul.Klonowej 9/1 kod:40-168 Katowice
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących treści Regulaminu prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 52 Regulaminu.

UWAGI OGÓLNE

Systematyka Regulaminu
1. Regulamin podzielony został na wewnętrzne jednostki redakcyjne, zgodnie z następującym spisem treści:

Spis treści
Uwagi ogóle
Definicje
Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania ze Sklepu
Rejestracja oraz składanie Zamówień
Rejestracja
Dane osobowe
Składanie Zamówień oraz zawieranie Umowy
Zmiana, anulowanie oraz rezygnacja z zamówień
Anulowanie zamówień
Zmiana zamówień
Odstąpienie od umowy
Zwrot towaru
Postanowienia pozostałe
Reklamacje
Promocje
Uwagi końcowe
Kontakt

2. Niezależnie od zastosowanego podziału, Regulamin stanowi kompleksową całość, a żadna z jego części nie powinna być interpretowana w oderwaniu od pozostałych.
3. Regulamin:
(i) dostępny jest na stronie internetowej www.jointbrothers.eu/regulamin, a także w siedzibie JointBrothers;
(ii) pobrać można klikając tutaj.

DEFINICJE

4.Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym zwrotom pisanym z wielkimi literami nadano następujące znaczenie:
(i) ADRES – oznacza adres e-mail podany przez Klienta w procesie rejestracji i tworzenia Konta. Adres może być edytowany w zakładce www.jointbrothers.eu/konto/ustawienia;
(ii)Jointbrothers.eu – oznacza Roberta koehler prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mr BERT Robert Koehler z siedzibą w Katowicach przy ul.Klonowej 9/1 kod:40-168 Katowice nip:9542756124

(iii) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znacza formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia;

(iv) KLIENT – oznacza osobę zamierzającą dokonać zakupów lub dokonującą zakupów w Sklepie;

(v) KONTO – oznacza konto Klienta utworzone w Sklepie;

(vi) REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin Sklepu;
jointbrothers.eu dostępny w domenie internetowej www.jointbrothers.eu;

(viii) TOWAR – oznacza dostępne w Sklepie przedmioty będące przedmiotem Umowy;

(ix) UMOWA – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawieraną pomiędzy Klientem a jointbrothers.eu;

(x) ZAMÓWIENIE – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy.


WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU
5. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
(i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Internet Explorer, (d) Opera lub (e) Safari;
(ii) jednej z przeglądarek, o których mowa w ppkt. (ii) powyżej;
(iii) dostęp do internetu;
(iv) aktywne konto e-mail.

REJESTRACJA ORAZ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Rejestracja
6. Dla zawarcia Umowy niezbędne jest dokonanie prawidłowej rejestracji lub złożenie zamówienia bez rejestracji, przy jednoczesnym jednorazowym podaniu danych takich samych, jak w procesie rejestracji, tj. obligatoryjnie danych określonych w pkt. 7 Regulaminu i fakultatywnie danych określonych w pkt. 8 Regulaminu.
7. Prawidłowa rejestracja następuje poprzez podanie następujących danych:
(i) Imienia,
(ii) Nazwiska,
(iii) Adresu poczty e-mail;
(iv) Adresu korespondencyjnego;
(v) Telefonu.
8. W przypadku chęci uzyskania przez Klienta faktury VAT w procesie rejestracji konieczne jest podanie także:
(i) Numeru Identyfikacji Podatkowej;
(ii) Nazwy firmy.
Powyższe dane nie są niezbędne dla ukończenia rejestracji. Mogą być one także uzupełnione w ramach funkcjonalności Konta w zakładce www.jointbrothers.eu/konto/ustawienia.
9. Dane wprowadzone w procesie rejestracji lub przy składaniu zamówienia muszą być prawdziwe.
10. Dla ukończenia rejestracji niezbędne jest także podanie oraz potwierdzenie hasła. Hasło powinno odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024). Ukończenie procesu rejestracji następuje poprzez kliknięcie pola Załóż konto oraz wprowadzenie formularza do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Jointbrothers.eu mógł się z nim zapoznać.
11. Ukończenie procesu rejestracji równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez jointbrothers.eu danych osobowych w zakresie niezbędnym dla składania oraz rozliczania Zamówień.
11. Rejestracja jest jednorazowa, a jej zakończenie wiąże się z utworzeniem dla Klienta indywidualnego Konta. Adres poczty e-mail oraz hasło są podstawą do późniejszego logowania do Konta.

Dane osobowe
12. Zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów, jak i wszelkich innych informacji o Klientach określone zostały w polityce prywatności.
13. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej www.jointbrothers.eu/bezpieczenstwo, a także w siedzibie Jointbrothers.eu.

Składanie Zamówień oraz zawieranie Umowy
14. Składanie Zamówień możliwe jest:
(i) po dokonaniu rejestracji oraz utworzeniu Konta lub bez tych czynności, tj. poprzez podanie danych przy jednorazowym zamówieniu;
(ii) 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu.
15. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie przez Klienta następujących czynności:
(i) dodanie określonego Towaru do koszyka Sklepu. Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno, w koszyku Sklepu. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
(ii) klikniecie „Zamawiam i płacę” we właściwej zakładce Sklepu oraz wprowadzenie zamówienia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Jointbrothers.eu mógł się z nim zapoznać.
Do ukończenia procesu składania zamówienia Towaru niezbędne jest – za pomocą zaznaczenia odpowiednich checboxów - dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu oraz złożenie oświadczenia, iż został poinformowany o prawie do odstąpienia od Umowy o którym mowa w punkcie 24.
16. Umowa zawarta zostaje:
(i) wraz z chwilą otrzymania przez Jointbrothers.eu potwierdzenia Zamówienia, będącego oświadczeniem woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy oraz (łącznie) potwierdzeniu przez Jointbrothers.eu przyjęcia zamówienia do realizacji;
(ii) na warunkach określonych w Zleceniu oraz Regulaminie.
Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na Adres. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi na Adres podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem przez Klienta zgody na utrwalenie potwierdzenia zawarcia Umowy w formie elektronicznej jako wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.
17. W odniesieniu do Umów zawieranych z Klientem będącym konsumentem, którego miejsce zwykłego pobytu znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prawem właściwym jest prawo polskie. Nie pozbawia to jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

18. Realizacja Umowy przez Jointbrthe.eu następuje:
(i) od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach do 9:00 do 17:00;
(ii) po uregulowaniu przez Klienta należności z tytułu Umowy, tj. po dokonaniu wpłaty za Towar oraz przesyłkę. Wpłata za Towar dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy 96 1050 1214 1000 0092 1240 0817 (ING Bank Śląski) lub w postaci płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu płatności udostępnianego Klientowi za pośrednictwem Transferuj.pl. Wpłata za Towar nastąpić winna w terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w punkcie 13 ppkt. (iii) Regulaminu. W przypadku niedokonania przez Klienta wpłaty za Towar Jointbrothers.eu może odstąpić od Umowy poprzez skierowanie wiadomości e-mail na Adres o odstąpieniu od Umowy.
19. Towar dostarczany jest:
(i) bez jakichkolwiek wad lub usterek;
(ii) w fabrycznym opakowaniu;
(iii) w miejsce wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Domyślnym adresem dostawy jest adres wprowadzony w procesie rejestracji. Jointbrothers.eu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczenie Towaru wynikające z podania przez Klienta błędnego adresu dostawy.
(iv) za pośrednictwem:
a. paczki pocztowej. W przypadku niepodjęcia paczki zastosowanie znajduje regulamin Poczty Polskiej w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki;
b. Przesyłki kurierskiej DPD. W przypadku niepodjęcia paczki zastosowanie znajduje regulamin DPD w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki;
c. Paczkomatów. W przypadku niepodjęcia paczki zastosowanie znajduje regulamin usług Paczkomaty 24/7 InPost w zakresie powiadamiania oraz zwrotu przesyłki
Koszty zwrotu niepodjętej w terminie przesyłki obciążają Klienta. Jointbrothers.eu nadaje paczkę z Towarem w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar;
(v) wraz z fakturą VAT, o ile Klient zażądał jej wystawienia.

ZMIANA, ANULOWANIE ORAZ REZYGNACJA Z ZAMÓWIEŃ

Anulowanie zamówień
20. Do chwili otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia na Adres, Klient może anulować zamówienie w całości lub części.
21. Anulowanie zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem funkcjonalności Konta dostępnej w zakładce Jointbrothers.eu/koszyk. Jointbrothers.eu potwierdzi anulowanie zamówienia za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na Adres.
22. Oświadczenia Klienta złożone w formie określonego w punkcie 20 przed otrzymaniem informacji o przyjęciu zamówienia równoznaczne jest z anulowaniem zamówienia w całości lub w części, której przedmiotowe oświadczenie dotyczy.

Zmiana zamówień
23. Do chwili otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia na Adres, Klient może zmienić zamówienie w całości lub części.
24. Zmiana zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem funkcjonalności Konta dostępnej w zakładce www.Jointbrothers.eu/koszyk. Jointbrothers.eu potwierdzi zmianę zamówienia za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na Adres.

Odstąpienie od umowy
25. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni.
26. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie zamówionych towarów.
27. Jeśli produkty zamówione przez Klienta w ramach jednego Zamówienia dostarczane będę osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie ostatniej z rzeczy, partii lub części towarów.
28. Klient może odstąpić od umowy poprzez:
(i) skierowanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Mr BERT Robert Koehler z siedzibą w Katowicach przy ul.Klonowej 9/1 kod:40-168 Katowice . Dla zachowania terminu określonego w punkcie 24 niezbędne jest skierowanie pisemnego oświadczenia do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data stempla pocztowego. Jeśli chcesz wysłać odstąpienie jego wzór możesz pobrać tutaj;
(ii) skierowanie mailowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres sklep@Jointbrothers.eu. Dla zachowania terminu określonego w punkcie 24 niezbędne jest wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w formularzu do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data przesłania wprowadzonych danych (transmisja danych).
(iii) formularz dostępny na stronie internetowej www.Jointbrothers.eu/strona/zwroty-reklamacje. Dla zachowania terminu określonego w punkcie 24 niezbędne jest wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w formularzu do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data przesłania wprowadzonych danych (transmisja danych). Jeśli chcesz przejść do formularza kliknij tutaj.
29. Klient traci możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku, w którym otrzymany przez Klienta Towar dostarczony był w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało przez Klienta otworzone, zaś wykorzystanie Towaru po otwarciu opakowania ze względów sanitarnych lub higienicznych jest niemożliwe.
30. Jointbrothers.eu po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu poinformuje Klienta o jego odebraniu.
31. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu z zachowaniem zasad określonych w punktach od 19 do 28 Regulaminu prowadzi do uznania umowy za niezawartą.

Zwrot towaru
32. Odstąpienie od umowy skutkuje zobowiązaniem Klienta oraz Jointbrothers.eu do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony z tytułu umowy.
33. W terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy:
(i) Klient zobowiązany jest od zwrotu otrzymanych towarów. Zwrot następuje na koszt Klienta poprzez przesłanie towaru na adres Jointbrothers.eu za pośrednictwem przesyłki pocztowej;
(ii) Jointbrothers.eu zobowiązany jest do zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym koszt przesłania towaru do Klienta. Jointbrothers.eu nie zwraca kosztów zwrotu towaru, o których mowa w punkcie 32 ppkt (i) powyżej.
34. Zwrot kwot, o którym mowa w puncie 32 ppkt (ii) powyżej nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. Inny sposób zwrotu towaru nie może wiązać się z powstaniem jakichkolwiek kosztów dodatkowych po stronie Klienta.
35. Jointbrothers.eu może wstrzymać się od zwrotu płatności, o którym mowa w punkcie 32 ppkt (ii) powyżej do chwili:
(i) otrzymania Towaru lub
(ii) przesłania przez Klienta potwierdzenia nadania towaru mailowo na adres sklep@Jointbrothers.eu lub Mr BERT Robert Koehler z siedzibą w Katowicach przy ul.Klonowej 9/1 kod:40-168 Katowice
36. Towar zwracany przez Klienta winien być kompletny, posiadać metki oraz nie nosić śladów używania ponad ślady wynikające z użytkowania niezbędnego dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
37. W przypadku stwierdzenia przez Jointbrothers.eu, że Klient wykorzystywał Towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Klient ponosić będzie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

Reklamacje
38. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego Towaru Klient stwierdzi niezgodność Towaru z jego opisem widniejącym na zamówieniu, wady fabryczne lub uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu Towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
39. Reklamacji nie podlegają wady powstałe w wyniku niedbałego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Towaru.
40. Reklamacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się w zakładce www.Jointbrothers.eu/strona/zwroty-reklamacje oraz jego wprowadzenie go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Jointbrothers.eu mógł się z nim zapoznać lub poprzez bezpośredni kontakt z Jointbrothers.eu. Klient w zgłoszeniu reklamacji zobowiązany jest do podania:
(i) wady Towaru oraz jej rodzaju,
(ii) numeru zamówienia;
(iii) rodzaju oraz specyfikacji Towaru obciążonego wadą.
Złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza potwierdzane jest za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na Adres.
41. W przypadku, w którym Jointbrothers.eu uzna to za niezbędne, Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Towaru, o czym zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na Adres. Przesłanie reklamowanego Towaru winno nastąpić za pośrednictwem przesyłki Poczty Polskiej.
42. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia:
(i) jej wpłynięcia do Jointbrothers.eu za pośrednictwem formularza reklamacyjnego lub
(ii) otrzymania przez Jointbrothers.eu reklamowanego Towaru.
43. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona:
(i) pozytywnie Jointbrothers.eu zwróci Klientowi koszty przesyłki, o której mowa w punkcie 40 do wysokości kosztów przesyłki Poczty Polskiej. Dodatkowo, Jointbrothers.eu naprawi uszkodzony Towar lub dostarczy nowy Towar. W przypadku niemożności naprawy lub zwrotu Jointbrothers.eu zwróci Klientowi koszt zakupu towaru. Punkt 32 ppkt. (ii) Regulaminu stosuje się odpowiednio;
(ii) negatywnie Jointbrothers.eu nie zwróci Klientowi kosztów przesyłki, o której mowa w punkcie 40, zaś zwrot Klientowi reklamowanego Towaru nastąpi na koszt Klienta.
44. Jointbrothers.eu nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

Promocje
45. W Sklepie umieszczane być mogą promocje, które dzielą się na:
(i) promocje produktowe, które obniżają cenę danego Towaru kwotowo lub procentowo;
(ii) promocje wartościowe, które obniżają ocenę całego koszyka kwotowo lub procentowo;
(iii) promocje pakietowe, które obniżają cenę danego Towaru lub całego koszyka kwotowo lub procentowo, w zależności od ilości nabywanych Towarów.
46. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. Promocje nie łączą się.
47. Zmiana zamówienia w ten sposób, że zamówienie nie spełnia warunków określonej promocji wyłącza jej stosowanie.
48. Szczegóły oraz warunki każdej promocji określane są każdorazowo w regulaminach poszczególnych promocji dostępnych w zakładce www.Jointbrothers.eu/strona/rabaty-promocje.
Uwagi końcowe
49. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w Sklepie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
50. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś kodeksu cywilnego.
51. Jointbrothers.eu nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
52. Regulamin zastosowanie znajduje w odniesieniu do konsumentów.

KONTAKT
53. Wszelkie kontakty Klienta z Jointbrothers.eu podejmowane są za pośrednictwem:
(i) poczty e-mail pod adresem sklep@Jointbrothers.eu;
(ii) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Mr BERT Robert Koehler z siedzibą w Katowicach przy ul.Klonowej 9/1 kod:40-168 Katowice (Jointbrothers.eu), 
(iii) telefonu, pod numerem 721 430 027 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach do 9:00 do 17:00 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl